Algemene voorwaarden

De navolgende voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de koper/huurder/contractant (hierna “de klant”) als enig geldende in al zijn transacties met FLS, met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant behoudens andersluidende bijzondere schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen FLS en de klant. Huidige voorwaarden zijn uitsluitend toepasselijk. Verder kan er geen enkel akkoord van FLS worden afgeleid uit het feit dat zij zou hebben aanvaard te handelen met haar medecontractanten zonder tegen de bedingen van documenten van deze medecontractanten te hebben geprotesteerd. De Maatschappelijke Zetel van FLS bevindt zich te 1853 Strombeek-Bever, Jan Mulsstraat 73/75.

A. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Aanbiedingen

a. Al aanbiedingen van FLS, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. FLS is pas gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

b. De geldigheidsduur van elke offerte van FLS is beperkt tot 30 dagen, te rekenen van haar datum van uitgifte. Na deze termijn vervalt de offerte. De prijzen vermeld in de offerte zijn slechts ten indicatieven titel en kunnen tussen het ogenblik van de orderbevestiging en de levering het voorwerp zijn van wijzigingen ten gevolge van gewijzigde prijzen voor artikelen, verpakkingen, lonen, overheidsmaatregelen, transport, wisselkoersschommelingen en dergelijke meer. Deze prijsstijgingen zullen aan de klant doorberekend worden.

c. Ter aanvaarding van offerte, zal de klant het dubbel van de offerte voor akkoord ondertekend terugsturen naar FLS, hetgeen dan zal gelden als bestelbon gericht aan FLS.

d. Gegevens in drukwerken door FLS verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat FLS nimmer is gebonden.

Artikel 2 – Leveringen en termijnen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt de levering van de bestelde goederen Ex Works de maatschappelijke zetel van FLS .De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden FLS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. FLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek van haar leveranciers in de levering. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven kan hiervoor door FLS geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn kunnen klanten geen aanspraak maken tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.

Artikel 3- Annulering door FLS

FLS behoudt uitdrukkelijk het recht voor om elke al dan niet door de klant bevestigde bestelling binnen de dertig dagen van haar ontvangst op de zetel van FLS te annuleren. Deze annulering hoeft niet gemotiveerd te worden en geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige vergoeding in hoofde van de klant. In geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de klant, heeft FLS het recht de bestelling onmiddellijk te annuleren, zonder schadevergoeding voor de klant.

Artikel 4 – Betalingen

a. Alle facturen zijn bij hun ontvangst of bij aflevering van de goederen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van FLS te Strombeek-Bever of op haar bankrekeningen tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zonder kosten voor FLS. Geen aangetekend protest binnen 7 dagen na ontvangst van onze facturen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding ervan. Bij herinneringen in geval van laattijdige betaling, zullen facturen die minder dan 25€ bedragen, automatisch verhoogd worden met 3€ administratiekosten. Indien een korting aan de klant is toegestaan voor vroegtijdige betaling, is deze korting voor hem slechts definitief verworven indien hij zich stipt aan de voorwaarden van de toegestane korting houdt. FLS kan, naar haar keuze, aan de klant een bankgarantie, waarborg of voorafbetaling van facturen vragen.

b. Elke vraag tot uitstel van betaling, vereffening of gerechtelijk akkoord, alsook elk ander feit dat een verslechtering van de solvabiliteit van de klant doet vrezen, geeft FLS het recht, naargelang haar keuze, van de klant alle mogelijke financiële of andere waarborgen te eisen, verdere leveringen stop te zetten en/of de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

c. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

d. Alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen van 15 % per jaar vanaf de vervaldatum en met een minimum van 35 EUR per factuur. Alle inningskosten zijn tevens ten laste van de koper. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadebeding en onverminderd het recht van FLS bijkomende schade te eisen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van FLS, zowel op contractueel als op quasi-delictueel vlak, kan niet ingeroepen worden – behoudens beroep op garantie – voor de schade die voor de klant of voor een derde voortvloeit uit gebreken aan verkochte of verhuurde goederen, of uit een gebruik, een handeling, een opslag of een transport dat niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, de regels van de kunst of bijzondere gebruikswijzen van materialen en goederen geleverd door FLS, die verondersteld worden gekend te zijn. Het verkeerde gebruik voor andere doeleinden dan oorspronkelijk voorzien, ontslaat FLS van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde materialen en goederen. FLS kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of grove fout in hoofde van FLS, haar werknemers of haar aangestelden. Eventuele aansprakelijkheid van FLS is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid van FLS beperkt tot het bedrag waartoe FLS verzekerd is krachtens de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkeheidsverzekering.

b. Meer specifiek voor verhuurde goederen, is FLS niet aansprakelijk voor het laattijdig leveren van de gehuurde goederen of voor ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan, tenzij de aansprakelijkheid onder de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van FLS bvba valt.

c. Derhalve is FLS nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook, bij klant en/of derden ontstaan door de verkochte of verhuurde goederen.

d. FLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen tijdens het transport, tenzij anders overeengekomen. Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van klant en voor zijn rekening.

e. Klant dient in voorkomende gevallen zorg te dragen voor de vereiste invoer – en betalingsvergunningen, het niet tijdig of niet verkrijgen daarvan ontslaat hem niet uit zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

Artikel 6 – Overmacht

a. Bij overmacht heeft FLS ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.

b. Onder overmacht wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals onder meer oorlog, stakingen, oproer, klimatologische en meteorologische omstandigheden, stockbreuk, transportmoeilijkheden, brand, e.d.Dit alles zowel in België als in het buitenland. Artikel 7 – Opschorting van betaling De klant kan zich in geen geval beroepen op eender welke klacht of geschil om betaling van de facturen van FLS op te schorten.

Artikel 8 – Service

a. Indien zulks gevraagd, en op basis van nacalculatie, kunnen de technici van FLS hun diensten verlenen bij het in bedrijf stellen van de apparatuur. b. Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in de offerte.

Artikel 9 – Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de klant ter kennis zijn gebracht van FLS, worden, behoudens bezwaar van de klant, opgenomen in een gegevensbank van FLS met een uitsluitend commercieel en administratief doel. Klant, indien privépersoon, beschikt over een recht tot toegang tot deze gegevens ter informatie, ter rectificatie of ter schrapping overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

Artikel 10 – Wijziging Algemene voorwaarden

FLS heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden unilateraal te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na hun kennisgeving aan de klant.

Artikel 11 – Rechtbank en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FLS en de klanten alsook op de uitlegging en uitvoering ervan is enkel het Belgischrecht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel bevoegd.

B. VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Eigendom en risico

a. De verkochte goederen blijven eigendom van FLS, zelfs na aflevering aan het adres van de afnemer, zijnde het door hem opgegeven adres, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen vanaf levering volledig voor risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling geschiedt op risico van de klant, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

b. Elke verzending van verkochte goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ook indien de verkoper het transport regelt of verzorgt. Alle verzendingen of bestellingen ten huize worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet in de verkoopprijzen verrekend, tenzij uitdrukkelijk vermeld. FLS is gerechtigd van de klant de kosten te vorderen die ze ingevolge verkeerde richtlijnen van de klant met betrekking tot de bestemming van de te leveren goederen zou hebben opgelopen.

Artikel 2 – Staat van de goederen – klachten

a. De conformiteit van de door FLS geleverde diensten en goederen dient beoordeeld te worden in functie van de gebruikelijke toleranties in de sector.Op straffe van onontvankelijkheid dient elke klacht betreffende een nietconforme levering, een tekortkoming of een zichtbaar gebrek per aangetekend schrijven of per fax op de exploitatiezetel van FLS toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van der goederen. Elke schriftelijke klacht dient een gedetailleerde omschrijving te bevatten van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring en aanvaarding ervan. Voor zover een klacht gegrond blijkt, is de aansprakelijkheid van FLS beperkt tot het gratis herstellen van de door FLS erkende niet-conforme of gebrekkige goederen, zonder dat FLS tot enige schadevergoeding van welke aard ook kan gehouden zijn.

Artikel 3 – Garantie verkochte goederen

a. Op de door FLS geleverde verkochte goederen gelden enkel de door de leveranciers van FLS vastgestelde fabrieksgarantiebepalingen, tenzij anders vermeld.

b. De garantie bestaat daarin, dat FLS de aldus gewaarborgde gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk herstelt of laat herstellen onder de fabrieksgarantie, voor zover de klant aantoont dat zij tijdens de garantietermijn aan het licht zijn gekomen en/of volledig of gedeeltelijk een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

c. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin als schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, e.d. d. De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen en/of reparaties zonder voorafgaande toestemming van FLS worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van FLS voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten België bevinden, blijft beperkt tot de garantiekost die FLS in België zouden hebben gedragen. e. Indien FLS bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangt, worden deze vervangen onderdelen eigendom van FLS.

Artikel 4 – Annulering door koper/contractant

De klant is verplicht tot afname van zodra zijn bestelling aan FLS is overgemaakt. De annulering van een bestelling door de koper/contractant is slechts mogelijk mits het geschreven akkoord van FLS. In dergelijk geval is de klant een minimum forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van het bedrag van de bestelling zonder dat FLS ertoe gehouden is enige schade aan te tonen, tenzij FLS de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging, onverminderd haar recht op bijkomende schadevergoeding en mogelijke interesten.

C. VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1 – verhuurperiode

De goederen worden verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag, of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag vanaf het ogenblik dat de goederen het magazijn van FLS verlaten. De gehuurde goederen dienen uiterlijk om 10 uur op de dag volgend op de laatste huurdag bij FLS afgeleverd te worden, behoudens andersluidende overeenkomst.

Artikel 2 – In ontvangst name – klachten

Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Schade of tekortkomingen die op dat ogenblik waargenomen zijn, zullen gemeld worden op de leveringsbon. Elke melding van schade na de in ontvangst name wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder wenst dat de huurgoederen per post verzonden worden, kan de huurder de huurgoederen vóór verzending in onze magazijnen komen inspecteren. Indien de huurder hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen in goede staat en wordt alle schade aan de huurgoederen beschouwd als toegebracht door de huurder.Eventuele klachten over slecht functionerende gehuurde goederen moeten meteen aan FLS gemeld worden op het moment dat het probleem zich voordoet tijdens de huurperiode. Melding kan telefonisch op het nummer 02/267 92 17.

Artikel 3 – eigendom

Alle gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van FLS bvba. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor iedere opgelopen schade of verlies, tot terugkomst in de magazijnen van FLS. In geval van contractuele wanprestatie dient de klant onmiddellijk en op het eerste verzoek van FLS bvba de gehuurde goederen terug te geven in originele staat. Het is de huurder verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren of op welke wijze ook over te dragen.

Artikel 4 – leveringen – teruggave

a. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden FLS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. FLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek van haar leveranciers in de levering. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de huurder, zelfs indien de goederen door FLS vervoerd worden voor rekening van de huurder. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door FLS voor rekening van de huurder zouden vervoerd worden.

b. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de overschrijding en vermeerderd met een schadevergoeding van 20% per dag.

Artikel 5- Schade aan gehuurde goederen

De huurder is uitsluitend aansprakelijk voor de bewaring van de door hem gehuurde goederen. Hij zal deze gebruiken als een goed huisvader en op het einde van de huurtermijn in goede staat teruggeven aan FLS. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging aan de gehuurde goederen ook indien deze het gevolg zouden zijn van overmacht: de verhuur is een resultaatsverbintenis waarbij de huurder de gehuurde goederen ten allen tijde dient terug te geven in de staat waarin deze werden ontvangen bij de aanvang van de huur. In geval van schade aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door FLS opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. Deze zullen door de huurder worden bijbetaald bij terugbrenging van het materiaal of nadat de kosten werden bepaald. In geval van totaal verlies van verhuurd materiaal, is de huurder de vervangingswaarde van de gehuurde goederen in nieuwwaarde verschuldigd aan de op dat ogenblik geldende prijzen. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houdt FLS gedurende 14 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het weggegooid. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 5 dagen na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar; daarna wordt het vermaakt of hersteld.

Artikel 6 – Huurwaarborg

FLS heeft het recht voor de gehuurde goederen een waarborg te vragen aan de klant, hetzij in speciën, hetzij via kredietkaart. Deze waarborg zal aan de klant gerestitueerd worden bij teruggave van de gehuurde goederen, desgevallend met aftrek van schade, herstellingskosten en/of vervangingswaarde.

Artikel 7: Annulering door de huurder/klant

Indien de huurder/klant de gehuurde bestelling annuleert meer dan 3 dagen vóór de eerste huurdag, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50 % van het totale huurbedrag. Indien deze annulering door de huurder/klant gebeurt minder dan 3 dagen vóór de eerste huurdag, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100 % het totale huurbedrag.

Artikel 8 – Vergunningen – toelatingen – geluidsnormen.

De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen of toelatingen voor gebruik van de toestellen in huur. In het bijzonder staat de huurder alleen in voor het respecteren van alle milieuvereisten en geldende geluidsnoren.

Klantenservice

  • Complete audio partner
  • Kwaliteit & service
  • Belevingsshowroom
  • Gratis audio bekabelingsplan
  • Pre-study dmv akoestische simulatie software
  • Uitgebreid Advies & demo

Heeft U nog vragen?