ALGEMENE VERKOOP -, VERHUUR-, LEVERINGS – EN BETALINGSVOORWAARDEN

FLS BVBA – Ossegemstraat 22 B01 – 1861 WOLVERTEM – KBO : BE0477 950 375

 

 

De navolgende voorwaarden worden geacht aanvaard te zijn door de koper/huurder/contractant (hierna “de klant”) als enig geldende in al zijn transacties met FLS, met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de klant behoudens andersluidende bijzondere schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen FLS en de klant. Huidige voorwaarden zijn uitsluitend toepasselijk. Verder kan er geen enkel akkoord van FLS worden afgeleid uit het feit dat zij zou hebben aanvaard te handelen met haar medecontractanten zonder tegen de bedingen van documenten van deze medecontractanten te hebben geprotesteerd.

De Maatschappelijke Zetel van FLS bevindt zich te 1861 Wolvertem, Ossegemstraat 22 b01.

 

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van FLS, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. FLS is pas gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
 2. De geldigheidsduur van elke offerte van FLS is beperkt tot 30 dagen, te rekenen van haar datum van uitgifte. Na deze termijn vervalt de offerte. De prijzen vermeld in de offerte zijn slechts ten indicatieven titel en kunnen tussen het ogenblik van de orderbevestiging en de levering het voorwerp zijn van wijzigingen ten gevolge van gewijzigde prijzen voor artikelen, verpakkingen, lonen, overheidsmaatregelen, transport, wisselkoersschommelingen en dergelijke meer. Deze prijsstijgingen zullen aan de klant doorberekend worden.
 3. Ter aanvaarding van offerte, zal de klant het dubbel van de offerte voor akkoord ondertekend terugsturen naar FLS, hetgeen dan zal gelden als bestelbon gericht aan FLS.
 4. Gegevens in drukwerken door FLS verstrekt zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zodat FLS nimmer is gebonden.

 

Artikel 2 – Leveringen en termijnen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt de levering van de bestelde goederen Ex Works de maatschappelijke zetel van FLS .De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting verstrekt en binden FLS niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. FLS kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor een gebrek van haar leveranciers in de levering. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven kan hiervoor door FLS geen garantie worden gegeven.

 

Artikel 3- Annulering door FLS

FLS behoudt uitdrukkelijk het recht voor om elke al dan niet door de klant bevestigde bestelling zonder motivatie  binnen de dertig dagen van haar ontvangst op de zetel van FLS te annuleren. Deze annulering geeft in geen enkel geval aanleiding tot enige vergoeding in hoofde van de klant. In geval van faillissement, vereffening, staking van betaling of gerechtelijke reorganisatie van de klant, heeft FLS het recht de bestelling onmiddellijk te annuleren, zonder schadevergoeding voor de klant.

 

Artikel 4 – Betalingen

 1. Alle facturen zijn bij hun ontvangst of bij aflevering van de goederen betaalbaar op hun vervaldatum en dit op de maatschappelijke zetel van FLS te Wolvertem of op haar bankrekeningen tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zonder kosten voor FLS. Geen aangetekend protest binnen 7 dagen na ontvangst van onze facturen geldt als uitdrukkelijke aanvaarding ervan.
 2. In het geval van B2B transacties zullen alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen van 15 % per jaar vanaf de vervaldatum en met een minimum van 35 EUR per factuur. Alle inningskosten zijn tevens ten laste van de koper. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur, als schadebeding en onverminderd het recht van FLS bijkomende schade te eisen.
 3. Voor transacties aan particulieren zal in geval van laattijdige betaling een eerste herinnering gratis zijn. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend, gerekend vanaf de vervaldatum, zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Eveneens is van rechtswege een forfaitaire vergoeding verschuldigd die als volgt zal worden berekend:
 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Indien een korting aan de klant is toegestaan voor vroegtijdige betaling, is deze korting voor hem slechts definitief verworven indien hij zich stipt aan de voorwaarden van de toegestane korting houdt. FLS kan, naar haar keuze, aan de klant een bankgarantie, waarborg of voorafbetaling van facturen vragen.

 1. Elke vraag tot uitstel van betaling, vereffening of gerechtelijk akkoord, alsook elk ander feit dat een verslechtering van de solvabiliteit van de klant doet vrezen, geeft FLS het recht, naargelang haar keuze, van de klant alle mogelijke financiële of andere waarborgen te eisen, verdere leveringen stop te zetten en/of de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 2. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van FLS, zowel op contractueel als op quasi-delictueel vlak, kan niet ingeroepen worden – behoudens beroep op garantie – voor de schade die voor de klant of voor een derde voortvloeit uit gebreken aan verkochte of verhuurde goederen, of uit een gebruik, een handeling, een opslag of een transport dat niet in overeenstemming is met de contractuele bepalingen, de regels van de kunst of bijzondere gebruikswijzen van materialen en goederen geleverd door FLS, die verondersteld worden gekend te zijn. Het verkeerde gebruik voor andere doeleinden dan oorspronkelijk voorzien, ontslaat FLS van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde materialen en goederen. FLS kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of grove fout in hoofde van FLS, haar werknemers of haar aangestelden. Eventuele aansprakelijkheid van FLS is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, verlies van contracten, supplementaire kosten. In alle gevallen blijft de aansprakelijkheid van FLS  beperkt tot het bedrag waartoe FLS verzekerd is krachtens de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Derhalve is FLS nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke door welke oorzaak ook, bij klant en/of derden ontstaan door de verkochte of verhuurde goederen.
 3. FLS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen tijdens het transport, tenzij anders overeengekomen. Goederen kunnen tijdens transport verzekerd worden op verzoek van klant en voor zijn rekening.
 4. Klant dient in voorkomende gevallen zorg te dragen voor de vereiste invoer – en betalingsvergunningen, het niet tijdig of niet verkrijgen daarvan ontslaat hem niet uit zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst.

 

Artikel 6 – Overmacht

 1. Bij overmacht heeft FLS ter keuze het recht om of de termijn van aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder in één der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan : elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, zoals onder meer oorlog, stakingen, oproer, klimatologische en meteorologische omstandigheden, stockbreuk, transportmoeilijkheden, brand, e.d.Dit alles zowel in België als in het buitenland.

 

Artikel 7 – Opschorting van betaling

De klant kan zich in geen geval beroepen op eender welke klacht of geschil om betaling van de facturen van FLS op te schorten.

 

Artikel 8 – Service

 1. Indien zulks gevraagd, en op basis van nacalculatie, kunnen de technici van FLS hun diensten verlenen bij het in bedrijf stellen van de apparatuur.
 2. Servicekosten zijn niet inbegrepen, tenzij aangeboden in de offerte.

 

Artikel 9 – Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die door de klant ter kennis zijn gebracht van FLS, worden, behoudens bezwaar van de klant, opgenomen in een gegevensbank van FLS met een uitsluitend commercieel en administratief doel. Klant,  indien privépersoon, beschikt over een recht tot toegang tot deze gegevens ter informatie, ter rectificatie of ter schrapping overeenkomstig de wet van 8 december 1992.

 

Artikel 10 – Wijziging Algemene voorwaarden

FLS heeft het recht onderhavige algemene voorwaarden unilateraal te wijzigen en dit in overeenstemming met de wijzigingen in haar handelspolitiek en de economische en juridische noodwendigheden. De nieuwe algemene voorwaarden treden in werking 30 dagen na hun kennisgeving aan de klant.

 

Artikel 11 – Rechtbank en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen FLS en de klanten alsook op de uitlegging en uitvoering ervan is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Brussel bevoegd.

 

 1. VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 – Eigendom en risico

 1. De verkochte goederen blijven eigendom van FLS, zelfs na aflevering aan het adres van de afnemer, zijnde het door hem opgegeven adres, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, doch komen vanaf levering volledig voor risico van de klant. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling geschiedt op risico van de klant, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.
 2. Elke verzending van verkochte goederen geschiedt op risico van de bestemmeling, ook indien de verkoper het transport regelt of verzorgt. Alle verzendingen of bestellingen ten huize worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet in de verkoopprijzen verrekend, tenzij uitdrukkelijk vermeld. FLS is gerechtigd van de klant de kosten te vorderen die ze ingevolge verkeerde richtlijnen van de klant met betrekking tot de bestemming van de te leveren goederen zou hebben opgelopen.

 

Artikel 2 – Staat van de goederen – klachten

 1. De conformiteit van de door FLS geleverde diensten en goederen dient beoordeeld te worden in functie van de gebruikelijke toleranties in de sector.Op straffe van onontvankelijkheid dient elke klacht betreffende een niet-conforme levering, een tekortkoming of een zichtbaar gebrek per aangetekend schrijven of per fax op de exploitatiezetel van FLS toe te komen binnen de 8 dagen na ontvangst van der goederen. Elke schriftelijke klacht dient een gedetailleerde omschrijving te bevatten van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring en aanvaarding ervan. Voor zover een klacht gegrond blijkt, is de aansprakelijkheid van FLS beperkt tot het gratis herstellen van de door FLS erkende niet-conforme of gebrekkige goederen, zonder dat FLS tot enige schadevergoeding van welke aard ook kan gehouden zijn.

Artikel 3 – Garantie verkochte goederen

 1. Op de door FLS geleverde verkochte goederen gelden enkel de door de leveranciers van FLS vastgestelde fabrieks-garantiebepalingen, tenzij anders vermeld. Voor 2de hands goederen geldt een wettelijke garantieperiode van 1 jaar.
 2. De garantie bestaat daarin, dat FLS de aldus gewaarborgde gebreken aan het geleverde zo spoedig mogelijk herstelt of laat herstellen onder de fabrieksgarantie, voor zover de klant aantoont dat zij tijdens de garantietermijn aan het licht zijn gekomen en/of volledig of gedeeltelijk een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.
 3. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin als schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting, e.d.
 4. De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerkingen, wijzigingen en/of reparaties zonder voorafgaande toestemming van FLS worden uitgevoerd. De aansprakelijkheid van FLS voor herstel en/of vervanging van goederen die zich buiten België bevinden, blijft beperkt tot de garantiekost die FLS in België zouden hebben gedragen.
 5. Indien FLS bepaalde onderdelen van in reparatie gegeven goederen vervangt, worden deze vervangen onderdelen eigendom van FLS.

 

Artikel 4 – Annulering door koper/contractant

De klant is verplicht tot afname van zodra zijn bestelling aan FLS is overgemaakt. De annulering van een bestelling door de koper/contractant is slechts mogelijk mits het geschreven akkoord van FLS. In dergelijk geval is de klant een minimum forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van het bedrag van de bestelling zonder dat FLS ertoe gehouden is enige schade aan te tonen, tenzij FLS de voorkeur geeft aan de gedwongen tenuitvoerlegging, onverminderd haar recht op bijkomende schadevergoeding en mogelijke interesten.

 

 1. VERHUURVOORWAARDEN

Artikel 1 – verhuurperiode

De goederen worden verhuurd voor een periode van tenminste 1 dag, of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag vanaf het ogenblik dat de goederen het magazijn  van FLS verlaten. De gehuurde goederen dienen uiterlijk om 10 uur op de dag volgend op de laatste huurdag bij FLS afgeleverd te worden, behoudens andersluidende overeenkomst.

 

Artikel 2 – In ontvangst name – klachten

Gehuurde goederen moeten, wanneer ze door de huurder in ontvangst worden genomen, in onze aanwezigheid worden nagezien. Schade of tekortkomingen die op dat ogenblik waargenomen zijn, zullen gemeld worden op de leveringsbon. Elke melding van schade na de in ontvangst name wordt beschouwd als zijnde veroorzaakt door de huurder. Indien de huurder wenst dat de huurgoederen per post verzonden worden, kan de huurder de huurgoederen vóór verzending in onze magazijnen komen inspecteren. Indien de huurder hiervan afziet, aanvaardt hij de goederen in goede staat en wordt alle schade aan de huurgoederen beschouwd als toegebracht door de huurder. Eventuele klachten over slecht functionerende gehuurde goederen moeten meteen aan FLS gemeld worden op het moment dat het probleem zich voordoet tijdens de huurperiode. Melding kan telefonisch op het nummer 02/267 92 17.

 

Artikel 3 – eigendom

Alle gehuurde goederen blijven te allen tijde eigendom van FLS bvba. De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor iedere opgelopen schade of verlies, tot terugkomst in de magazijnen van FLS. In geval van contractuele wanprestatie dient de klant onmiddellijk en op het eerste verzoek van FLS bvba de gehuurde goederen terug te geven in originele staat. Het is de huurder verboden om de gehuurde goederen onder te verhuren of op welke wijze ook over te dragen.

 

Artikel 4 – leveringen – teruggave

 1. FLS niet aansprakelijk voor het laattijdig leveren van de gehuurde goederen of voor ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen of van verkeerd gebruik ervan, tenzij de aansprakelijkheid onder de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van FLS bvba valt. De goederen reizen altijd onder verantwoordelijkheid en op risico van de huurder, zelfs indien de goederen door FLS vervoerd worden voor rekening van de huurder. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door FLS voor rekening van de huurder zouden vervoerd worden.
 2. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden ingeleverd, zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan de daghuurprijs, vermenigvuldigd met het aantal dagen van de overschrijding en vermeerderd met een schadevergoeding van 20% per dag.

Artikel 5- Schade aan gehuurde goederen

De huurder is uitsluitend aansprakelijk voor de bewaring van de door hem gehuurde goederen. Hij zal deze gebruiken als een goed huisvader en op het einde van de huurtermijn in goede staat teruggeven aan FLS. De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging aan de gehuurde goederen ook indien deze het gevolg zouden zijn van overmacht: de verhuur is een resultaatsverbintenis waarbij de huurder de gehuurde goederen ten allen tijde dient terug te geven in de staat waarin deze werden ontvangen bij de aanvang van de huur. In geval van schade aan verhuurd materiaal, zal de huurder de door FLS opgegeven herstellings- of vervangingskosten aanvaarden. Deze zullen door de huurder worden bijbetaald bij terugbrenging van het materiaal of nadat de kosten werden bepaald.

In geval van totaal verlies van verhuurd materiaal, is de huurder de vervangingswaarde van de gehuurde goederen in nieuwwaarde verschuldigd aan de op dat ogenblik geldende prijzen. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onverwijld dient te vergoeden, onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden. Verhuurd materiaal dat onherstelbaar beschadigd is, houdt FLS gedurende 14 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar; daarna wordt het weggegooid. Materiaal dat herstelbaar beschadigd is, blijft 5 dagen na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar; daarna wordt het vermaakt of hersteld.

 

Artikel 6 – Huurwaarborg

FLS heeft het recht voor de gehuurde goederen een waarborg te vragen aan de klant, hetzij in speciën, hetzij via kredietkaart. Deze waarborg zal aan de klant gerestitueerd worden bij teruggave van de gehuurde goederen, desgevallend met aftrek van schade, herstellingskosten en/of vervangingswaarde.

 

Artikel 7: Annulering door de huurder/klant

Indien de huurder/klant de gehuurde bestelling annuleert meer dan 3 dagen vóór de eerste huurdag, zal hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 50 % van het totale huurbedrag. Indien deze annulering door de huurder/klant gebeurt minder dan 3 dagen vóór de  eerste huurdag, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100 %  het totale huurbedrag.

 

Artikel 8 – Vergunningen – toelatingen – geluidsnormen.

De huurder zelf is verantwoordelijk voor alle nodige keuringen ter plaatse en alle vergunningen of toelatingen voor gebruik van de toestellen in huur. In het bijzonder staat de huurder alleen in voor het respecteren van alle milieuvereisten en geldende geluidsnormen.

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE, DE LOCATIONS, DE LIVRAISON ET DE PAYEMENT

FLS BVBA – Ossegemstraat 22 B0.1 – 1861 WOLVERTEM – KBO : BE0477 950 375

 

 

 

Les conditions suivantes sont considérées comme acceptées par l’acheteur / locataire / contractant (ci-après «Client») et ayant seule force d’application dans toutes ses transactions avec FLS, à l’exclusion de toutes conditions générales ou particulières du client, sauf accord écrit en ce sens entre FLS et le client. Les présentes conditions sont exclusivement applicables. Les présentes conditions sont les seules applicables.

En outre, aucune acceptation de FLS ne peut être déduite du fait qu’elle ait contracté avec des sous-traitants, sans avoir explicitement protesté les dispositions des documents de ces même sous-traitants.

Le siège de FLS est situé à 1861 Wolvertem, Ossegemstraat 22 B0.1.

 

 1. Conditions générales

Article 1 – Offres

 1. Toutes les offres de FLS sont libres et sans engagement, quelques soient leurs formes. FLS ne sera lié qu’après avoir accepté une commande par écrit.
 2. Chaque offre d’FLS est valide pendant 30 jours, à dater de sa date d’émission. Après ce délai, l’offre expire. Les prix mentionnés dans l’offre sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de modifications entre la confirmation de commande et la livraison de l’objet, suite à des modification de prix d’articles, d’emballages, de salaires, de mesures publiques, de transport, de variations boursières ou autres. Ces augmentations de prix seront comptabilisées au client.
 3. Afin d’accepter l’offre, le client renverra le double de l’offre signé pour accord à FLS, et qui vaudra comme bon de commande tel qu’adressé à FLS.
 4. Les informations contenues dans les ouvrages imprimés fournis par FLS sont susceptibles de modification unilatérale, sans avertissement préalable, de sorte que FLS n’y est liée en aucun cas.

 

Article 2 – Livraisons et délais

A moins qu’il en soit convenu par écrit autrement, la livraison des biens commandés est effectuée ex works depuis le siège d’FLS. Les délais de livraison sont indiqués à titre informatif seulement et ne lient pas FLS. Un quelconque retard dans la livraison n’ouvre aucun droit à compensation ni à dissolution du contrat. FLS ne peut en aucun cas être tenu responsable pour un manquement dans la livraison effectuée par ses fournisseurs. FLS ne peut donner aucune garantie quant au respect du délai de livraison tel que spécifié par écrit, même si elle s’engage à toujours essayer d’y parvenir. Les clients ne peuvent prétendre à une indemnisation pour le dommage encouru en cas de dépassement de délai.

 

Article 3- Annulation par FLS

FLS conserve explicitement le droit d’annuler toute commande confirmée ou non par le client endéans les 30 jours de la réception de ladite commande en son siège. Cette annulation ne doit pas être motivée et ne saurait en aucun cas donner lieu à une quelconque réparation pour le client. En cas de faillite, liquidation, cessation de payement ou réorganisation judiciaire du client, FLS a le droit d’annuler immédiatement la commande, sans indemnisation du client.

 

Article 4 – Payements

a.Toutes les factures sont payables comptant dès leur réception ou lors de la livraison des marchandises au siège social de FLS à Wolvertem ou sur ses comptes bancaires, sauf accord contraire écrit, sans frais pour FLS. Aucune réclamation recommandée dans les 7 jours suivant la réception de nos factures ne sera considérée comme une acceptation expresse de celles-ci. En cas de paiement tardif, un premier rappel sera gratuit. Tous les rappels ultérieurs donneront lieu à des frais administratifs supplémentaires, à savoir 7,5 € par facture. Si une remise est accordée au client pour paiement anticipé, cette remise ne lui sera définitivement acquise que s’il respecte strictement les conditions de la remise autorisée. FLS peut, à sa discrétion, demander au client une garantie bancaire, une caution ou un prépaiement des factures.

 1. Toute demande de report de paiement, de règlement ou de concordat judiciaire, ainsi que tout autre fait laissant craindre une détérioration de la solvabilité du client, donne à FLS le droit, à sa discrétion, d’exiger du client toutes garanties financières ou autres, de suspendre les livraisons ultérieures et/ou de considérer le contrat comme résilié de plein droit et sans mise en demeure pour la totalité ou la partie non encore exécutée.
 2. La compensation de dettes n’est pas autorisée, sauf accord exprès contraire.
 3. Toutes les factures partiellement ou totalement impayées à l’échéance porteront de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard de 15 % par an à compter de la date d’échéance, avec un minimum de 35 EUR par facture. Tous les frais de recouvrement sont également à la charge de l’acheteur. De plus, de plein droit et sans mise en demeure préalable, une indemnité forfaitaire est due de 12 % du montant de la facture, avec un minimum de 50 EUR par facture, en tant que clause pénale et sans préjudice du droit de FLS de réclamer des dommages supplémentaires.

 

Article 5 – Responsabilités

 1. La responsabilité de FLS, autant au niveau contractuel que quasi-délictuel, ne peut être invoquée – sauf appel à garantie – pour les dommages subis par des clients ou des tiers et qui découleraient de défauts des objets vendus ou loués, de l’usage, de la manœuvre, de l’entreposage ou du transport en non-conformité avec les dispositions contractuelles, règles de l’art ou particularités des matériels et biens livrés par FLS, et qui sont considérés comme connus. La mauvaise utilisation, à des fins autres que prévues originairement, libère FLS de toute responsabilité en lien avec la qualité des matériaux et des marchandises livrés. En outre, FLS ne peut être tenue responsable qu’en cas de fraude ou de faute grave de sa part, de ses employés ou de ses préposés. La responsabilité de FLS est limitée au dommage prévisible, direct et personnel subi par le client, à l’exclusion de tout dommage indirect ou immatériel, d’une quelconque perte de revenus ou de profits, d’une perte de clientèle ou de contrats, ou de coûts supplémentaires. Dans tous les cas, la responsabilité de FLS se limite au montant assuré en vertu du contrat en assurance responsabilité civile conclu .
 2. Plus spécifiquement pour les biens loués, FLS ne peut être tenu responsable pour la livraison tardive de ces biens, ni pour les accidents faisant suite à un défaut ou au mauvais usage de ces même biens, à moins que la responsabilité tombe sous le champ couvert par l’assurance obligatoire RC de FLS.
 3. Par conséquent, FLS ne peut jamais être tenue de payer la compensation de pertes économiques, les dommages à la vie ou à aux biens, ou autre dommage, quelque en soit la raison, causés au client ou à des tiers par des marchandises vendues ou louées.
 4. FLS n’est pas responsable du dommage aux marchandises causé pendant le transport, sauf accord contraire. Les marchandises peuvent être assurées pendant leur transport sur demande du client et à son compte.
 5. Le client est en charge d’obtenir les permis d’import et de payement. La non-obtention, ou l’obtention tardive de ces permis ne le dispense pas de ses obligations contractuelles.

 

Article 6 – Force majeure

 1. En cas de force majeure, FLS a le choix de soit prolonger le délai de livraison pendant la durée de la force majeure soit d’annuler le contrat, pour autant qu’il ne soit pas encore exécuté, et ce, sans être tenu au payement d’indemnités compensatoires, quel que soit le cas.
 2. Par force majeure, il est entendu : toute situation indépendante de notre volonté, et qui empêche la réalisation temporaire ou définitive du contrat, telle que la guerre, les grèves, les émeutes, les conditions climatiques et météorologiques, les ruptures de stock, les difficultés de transport, les incendies, etc.., et ce, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger.

 

Article 7 – Suspension du paiement

En aucun cas, le client peut invoquer une plainte ou un litige quelconque pour suspendre le payement des factures d’FLS.

 

Article 8 – Service

 1. Sur demande expresse et sur base de calcul des coûts, les techniciens d’FLS peuvent offrir leurs services pour la mise en service de l’équipement.
 2. Les couts de service ne sont pas inclus dans l’offre, sauf mention contraire.

 

Article 9 – Données personnelles

Les données personnelles qui sont portées à connaissance d’FLS par le client sont – sauf objection faite – reprises dans la banque de données à but exclusivement commercial et administratif d’FLS. Le client personne privée, dispose d’un droit d’accès à ces données, à titre informatif, rectificatif ou afin de les supprimer, conformément à la loi du 8 décembre 1992.

 

Article 10 – Modification des conditions générales

FLS a le droit de modifier unilatéralement les présentes conditions générales, et ce, en fonction des modifications de sa politique commerciale ou des nécessités juridiques ou économiques. Les nouvelles conditions générales entrent en vigueur 30 jours après avoir été portées à la connaissance du client.

 

Article 11 – Tribunaux et droit applicable

Le droit belge est le seul droit applicable à toutes les conventions entre FLS et ses clients, ainsi que sur leur interprétation et exécution. En cas de litige, seuls les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles seront compétents.

 

 1. Conditions de vente

Article 1 – Propriété et risques

 1. Les biens vendus restent la propriété de FLS, même après livraison à l’adresse du client, ou à l’adresse par lui indiquée, tant qu’ils n’ont pas été payés intégralement pas le client, et malgré le transfert des risques au client qui s’opère dès la livraison des biens. La garde des biens en attendant que le client viennent les récupérer se fait aux risques du client, en ce compris les cas de force majeure et de destruction.
 2. Chaque envoi des biens vendus se fait aux risques du destinataire, en ce compris lorsque le vendeur arrange ou se charge du transport. Les expéditions ou commandes à la maison sont facturées séparément et ne sont pas compris dans le prix de vente, sauf mention expresse. FLS est en droit de recouvrer les coûts qu’il aurait encourus suite aux mauvaises indications du client en rapport avec la destination des biens à livrer.

 

Article 2 – Etat des biens – plaintes

 1. La conformité des biens et services livrés par FLS doit être évaluée en fonction de la tolérance généralement employée dans le secteur.

Sous peine d’être irrecevable, chaque plainte au sujet d’une livraison non-conforme, d’un manquement ou d’un défaut visible doit parvenir au siège d’exploitation de FLS par courrier recommandé ou par fax endéans les 8 jours de la réception des biens. Chaque plainte écrite doit contenir une description détaillée des défauts. L’usage, même partiel de la livraison, sous-entend son approbation et acceptation. Pour autant que la plainte soit fondée, la responsabilité de FLS se limite à la réparation gratuite des biens reconnus comme non conformes ou déficitaires par FLS, sans qu’FLS ne puisse être tenue a quelque indemnité que ce soit.

 

Article 3 – Garantie des biens vendus

 1. Seules les dispositions de garanties-fabriques, telles que constatées par les fournisseurs d’FLS, valent sur les biens vendus et livrés par FLS, sauf mention contraire. Une période de garantie légale d’un an s’applique aux biens d’occasion.
 2. La garantie consiste en ce qu’FLS répare ou fasse réparer les défauts garantis des biens livrés au plus vite, pour autant que le client démontre qu’ils sont apparus durant les délais de garanties et qu’ils sont entièrement et/ou partiellement dus à du matériel défectueux et / ou à une construction ou transformation incorrecte
 3. Les pièces qui, par leur nature ou les conditions d’exploitation sont soumise à une usure prématurée, ne sont pas couvertes par la garantie, et ne peuvent donner lieu à une indemnité suite à une manipulation négligente ou incorrecte, à du stress excessif, etc.
 4. L’obligation de garantie expire si les finitions, modifications et / ou des réparations sont effectuées sans l’approbation préalable de FLS. La responsabilité de FLS pour la réparation et / ou le remplacement des biens situés hors de la Belgique est limitée à garantie que FLS aurait couverte en Belgique.
 5. Si FLS remplace certaines pièces des biens donnés en réparation, ces pièces devient propriété d’FLS.

 

Article 4 – Annulation par l’acheteur / Co-contractant

Le client est tenu d’acheter dès lors que sa commande a été transmise à FLS. L’annulation d’une commande par l’acheteur / co-contractant est seulement possible avec l’accord écrit de FLS. Dans un tel cas, le client est alors obligé à une compensation forfaitaire minimale de 25% sur le montant de la commande, sans FLS n’ait à prouver le moindre dommage, à moins que FLS préfère l’exécution forcée, nonobstant son droit à une indemnité complémentaire et des intérêts éventuels.

 

 1. Conditions de location

Article 1 – Période de location

Les biens sont loués pour une période minimale de 1 jour, ou un multiple de 1, à moins qu’il en soit convenu explicitement autrement. La période de location démarre le premier jour de location, dès lors que les objets ont quitté le magasin d’FLS. Les biens loués doivent être remis à FLS au plus tard pour 10 heures le jour suivant le dernier jour de location, à moins qu’il en soit convenu autrement.

 

Article 2 – Réception – plaintes

Les biens loués doivent être examinés en notre présence, lorsqu’ils sont reçus par le locataire. Les dommages ou défauts observés à ce moment-là, sera mentionnés dans le bon de livraison. Les dégâts constatés après la réception seront considérés comme étant causés par le locataire. Si le locataire souhaite que les biens loués soient envoyés par courrier, il peut venir inspecter les marchandises louées en notre entrepôt avant leur expédition. Si le locataire ne fait pas usage de ce droit, il accepte les marchandises en bon état et les dommages constatés aux biens loués seront donc considérés comme étant causés par le locataire.

Les plaintes éventuelles concernant le mauvais fonctionnement des biens loués doivent être immédiatement signalées à FLS aussitôt que le problème survient au cours de la période de location. Notification peut être faite par téléphone au 02/267 92 17.

 

Article 3 – Propriété

Les biens loués restent à tout moment la propriété de FLS sprl. Le locataire est responsable à tout moment de toute perte ou dommage subi, jusqu’au retour des biens dans les entrepôts de FLS. En cas de violation du contrat, le client se doit de rendre les biens dans leur état original, immédiatement et à première demande de FLS sprl. Il est interdit au locataire de sous-louer ou de transférer les biens loués, de quelque façon que ce soit.

 

Article 4 – Livraison – retour

 1. Les délais de livraison sont indiqués à titre informatif seulement et ne lient pas FLS. Un quelconque retard dans la livraison n’ouvre aucun droit à compensation ni à dissolution du contrat. FLS ne peut en aucun cas être tenue responsable pour un manquement dans la livraison effectuée par ses fournisseurs. Les biens voyagent toujours sous la responsabilité et aux risques du locataire, même lorsque les biens sont transportés par FLS pour le compte du locataire. La même chose vaut pour les biens de tiers qui seraient transportés par FLS pour le compte du locataire.
 2. Dans l’hypothèse où les biens loués sont rendus tardivement par le locataire, une compensation sera due, équivalente au prix de la location journalière, multipliée par le nombre de jours de retard, multipliée par une indemnité compensatoire de 20 % par jour.

Article 5- Dommages aux biens loués

Le locataire est seul responsable de la garde de la chose louée. Il se doit de l’utiliser cela comme un bon père de famille et de la restituer en bon état à FLS à la fin de la durée du bail.

Le locataire est responsable de toute perte et les dommages aux biens loués, même si elle découle d’un cas de force majeure: le bail est une obligation de résultat pour laquelle le locataire doit restituer en tout temps les biens loués dans l’état où ils ont été reçus lors du début du bail.

En cas de détérioration du matériel loué, le locataire se doit d’accepter les coûts de réparation ou de remplacement décidés par FLS. Ceux-ci seront payés par le locataire lors de la remise du matériel ou après que les frais aient été déterminés. Dans le cas de perte totale du matériel loué, le locataire est redevable de la valeur de remplacement des biens loués à leur valeur de remplacement selon les prix en vigueur à ce moment-là.

Le dommage aux biens loués ne sera facturé qu’au locataire, qui doit donc immédiatement indemniser le bien, indépendamment d’éventuelles revendications vis-à-vis de tiers.

Le matériel loué, endommagé de façon irréparable, est maintenu à disposition par FLS pendant 14 jours après l’évaluation des dommages. Il est ensuite jeté. Le matériel réparable, est maintenu à disposition pendant 5 jours après l’évaluation des dommages pour inspection ; il est ensuite refait ou réparé.

 

Article 6 – Garantie de location

FLS est en droit de demander une garantie au client les biens loués, soit en espèces soit par carte de crédit. Cette garantie sera remboursée au client lors du retour des biens loués, éventuellement diminuée des dommages, frais de réparation ou de remplacement.

 

Article 7: Annulation par le locataire/client

Si le locataire / client annule la commande plus de 3 jours avant le premier jour de location, il sera redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 50% du montant total de la location. Si cette annulation intervient moins de 3 jours avant le premier jour de location, il sera redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 100% du montant total de la location.

 

Article 8 – Permis – autorisations – normes sonores

Le locataire est seul responsable pour toutes les inspections nécessaires sur place et pour tous les permis ou autorisations nécessaires à l’utilisation des biens loués. En particulier, le locataire est seul responsable pour la conformité à toutes les exigences environnementales et normes sonores applicables.